Reklamační podmínky

1. OBECNÁ USTANOVENÍ:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky (dále jen „reklamační podmínky“) platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodě dostupném na webové stránce umístněné na internetové adrese www.TisknuLevne.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 2. Reklamační podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu na webové stránce, společnost PENDA s.r.o., se sídlem Ruská 45, Pražské Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 27542114, DIČ: CZ27542114, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové pod sp. zn. C 25070, kontakt: info@TisknuLevne.cz, tel: 497 770 300 (dále jen „prodávající“), a kupujícího (dále jen „kupující“). Tyto reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a vztahují se jak na spotřebitele, tak i na podnikatele dle podmínek uvedených níže. Spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 3. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou rovněž Obchodní podmínky.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (nikoli spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše v platném a účinném znění.
 5. Zákonná odpovědnost za vady a záruka za jakost se nevztahují na:
  • vadu, která byla na zboží v době převzetí a pro kterou byla ujednána nižší kupní cena;
  • opotřebení zboží u použité věci, které odpovídá míře jeho předchozího užívání;
  • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; Prodávající upozorňuje kupujícího, že některé nabízené spotřební zboží má kratší dobu životnosti (baterie, tiskové hlavy…), než je zákonná dvouletá lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Například hlavy tiskáren mají životnost 6 měsíců. Po uplynutí této doby může kupující zboží stále reklamovat, reklamace vad spočívajících v běžném opotřebení zboží po vyznačené době životnosti ovšem nebudou uznány za oprávněné;
  • vadu, kterou kupující způsobil sám a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího, či mechanickým poškozením;
  • vada vznikla v důsledku vnějších událostí, mimo vliv prodávajícího.
 6. Prodávající žádá kupující, aby si před prvním použitím pečlivě prostudovali návod, pokud jim byl elektronicky nebo spolu se zbožím zaslán a řídili se jím. Pokud zboží kupující poškodí z důvodu nesprávného použití v rozporu s návodem, nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vady.

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY:

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, za vady, které se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží. To neplatí u zboží, na kterém je vyznačena minimální doba trvanlivosti, po kterou si zboží zachová své vlastnosti a funkce, a u kterého lze vytknout vadu maximálně do takto vyznačené doby. Doba pro vytknutí vady neběží po dobu, po kterou kupující spotřebitel nemůže věc užívat v případě, že vytkl vadu oprávněně.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, který je podnikatelem, za vady, které takový kupující vytknul bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si zboží prohlédnout a vadu při dostatečné péči zjistit. Pro skrytou vadu platí totéž, zároveň musí být vytknuta maximálně do dvou let od odevzdání zboží. U podnikatelů zakládá práva z vadného plnění pouze vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, ačkoliv se projeví až později.
 3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 4. Prodávající dále odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
  • je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  • zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
  • je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
  Za uvedené poslední čtyři body prodávající neodpovídá, pokud kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 5. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.
 6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 7. Pokud je zboží vybaveno softwarem, odpovídá prodávající kupujícímu, který je spotřebitelem, za funkčnost tohoto softwaru.
 8. Je-li předmětem koupě zboží s digitálními vlastnostmi, použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně. Je-li zákazník podnikatelem, nepoužijí se na smlouvu ustanovení § 2389a občanského zákoníku a násl. o poskytování digitálního obsahu.
 9. Pro inkoustové náplně nebo pro hlavy tiskáren nelze uznat vady, pokud pro dané zařízení byly použity náplně či inkousty, které nejsou výrobcem daného zařízení označeny za kompatibilní, a zároveň takové vady byly použitím takových náplní či inkoustů způsobeny.
 10. Při uplatnění práv z vadného plnění může kupující, který je spotřebitelem, požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat:
   • dodání nové věci bez vady; • opravu věci,
  ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 11. Kupující, který je spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy pokud: • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby kupujícímu nezpůsobil značné potíže; • se vada projeví opakovaně (posuzuje se individuálně, zpravidla třikrát a více); • je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo; • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 12. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy. Má se za to, že vada věci není nevýznamná.
 13. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

3. REKLAMACE DORUČENÍ ZÁSILKY:

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

4. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE:

 1. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v okolí prodávajícího nebo v místě, které je kupujícímu bližší, kupující může vytknout vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 2. Reklamaci lze uplatnit online na webu reklamace.tisknulevne.cz, na e-mailu reklamace@TisknuLevne.cz, dopisem na adrese PENDA s.r.o., Ruská 45, 506 01 Jičín nebo osobně na jedné z prodejen prodávajícího. Pro usnadnění a urychlení vyřízení reklamace doporučujeme využít online formu reklamace
 3. Formulář nebo průvodní dopis k uplatňované reklamaci musí obsahovat kontaktní údaje kupujícího, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 4. Reklamované zboží je třeba doručit osobně do jedné z našich prodejen nebo zaslat na PENDA s.r.o., Ruská 45, 506 01 Jičín.
 5. Kupující při uplatnění reklamace prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem.
 6. Zboží včetně veškerého příslušenství, určené na reklamaci zasílané přepravcem musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou.

5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO REKLAMACE SPOTŘEBITELŮ

 1. Při uplatnění reklamace kupující (spotřebitel) obdrží písemné potvrzení – reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace tento kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 2. U spotřebitelů se má za to, že v případě, že se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, bylo zboží vadné již při převzetí. Jinak je kupující, který je spotřebitelem, oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u zboží v době dvou let od převzetí.
 3. Je-li kupující spotřebitel a je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou si zboží při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající kupujícímu zavazuje, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, nebude-li zboží mít vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce (záruční list), který vydá prodávající kupujícímu nejpozději při převzetí věci. Vadu krytou zárukou za jakost musí kupující vytknout nejpozději ve lhůtě určené délkou záruční doby. Pokud kupující vytknul vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže vadné zboží užívat.
 4. Reklamace včetně odstranění vady musí být u kupujících (spotřebitelů) vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má kupující (spotřebitel) právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Je-li kupujícím podnikatel, reklamace bude vyřízena v přiměřené lhůtě.
 5. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 6. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá kupujícímu (spotřebiteli) písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných vadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu trvání záruky za jakost nebo zákonné odpovědnosti za vady.
 7. V případě nejasností se s Vaším problémem obraťte na reklamační oddělení prodávajícího na tel. 497 770 333, případně zašlete email na reklamace@TisknuLevne.cz.

6. DOPRAVA REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ:

 1. V případě zaslání reklamovaného zboží kupující postupuje podle instrukcí v článku "Způsob uplatnění reklamace". Po vyřízení reklamace bude kupující vyzván k vyzvednutí zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo spediční firmou).
 2. Při zaslání reklamace na dobírku nebude zásilka prodávajícím přebrána.
 3. Kupující, který je spotřebitelem, má při uznané reklamaci právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musí takový kupující požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak mu nemusí být přiznáno. Kupující, který je podnikatelem, nemá právo na úhradu nákladů.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. Tyto reklamační podmínky nabývají platnost a účinnost dne 16. 3. 2023
 2. Znění reklamačních podmínek platných od 1. 12. 2021 do 15. 3. 2023 najdete zde.

PŘIHLÁSIT SE


CENA TISKU

Vypočítali jsme pro vás úplnou cenu za stránku, za kterou tato tiskárna tiskne. Kromě samotného papíru jsme zohlednili veškerý spotřební materiál (např. inkoust, toner, válce, odpadní nádobky..). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých tiskáren mezi sebou.

CENA ZA JEDNU STRÁNKU

Vypočítali jsme pro vás cenu za stránku u této konkrétní náplně při normovaně pokryté stránce (cca 3,5% - 5%). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých náplní mezi sebou.