• Dezinfekce
 • reveal.

  reveal.

 • Doprodej

Dezinfekce TisknuLevne.cz 50ml

 • Zjišťuji aktuální dostupnost
Cena v e-shopu:
49 Kč
40 Kč bez DPH
Doprava zdarma při nákupu nad 2 499 Kč
 • PARAMETRY
  Délka balení 3 cm
  Šířka balení 3 cm
  Výška balení 12 cm
  Web výrobce TisknuLevne.cz
 • POPIS PRODUKTU

  POZOR HOŘLAVINA! Složení: isopropanol (min.70% obj.), Glycerín, Voda, Citrónová tráva silice, Lavender. 


  Návod k použití: Aplikujte malé množství gelu, důkladně rozetřete a nechte uschnout. Neoplachujte vodou. Skladovatelnost:+5 až + 20°C min. 


  Bezpečnostní informace: věty: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H302: Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. P-věty: P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte Pěna odolná alkoholu, oxid uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní mlha. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501: Obsah likvidujte v souladu s místní, státní a národní legislativou. 

Doprava zdarma

Při nákupu nad 2 499 Kč

Jsme rychlí

Doručení po ČR do 24 h

Osobní odběr do 2 min

117 prodejen po celé ČR

Doprava zdarma

Při nákupu nad 2 499 Kč

Jsme rychlí

Doručení po ČR do 24 h

Osobní odběr do 2 min

117 prodejen po celé ČR

PŘIHLÁSIT SE


CENA TISKU

Vypočítali jsme pro vás úplnou cenu za stránku, za kterou tato tiskárna tiskne. Kromě samotného papíru jsme zohlednili veškerý spotřební materiál (např. inkoust, toner, válce, odpadní nádobky..). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých tiskáren mezi sebou.

CENA ZA JEDNU STRÁNKU

Vypočítali jsme pro vás cenu za stránku u této konkrétní náplně při normovaně pokryté stránce (cca 3,5% - 5%). Snadno tak porovnáte výhodnost jednotlivých náplní mezi sebou.